ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Eat My Pie. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Eat My Pie te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

 

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Eat My Pie zijn vrijblijvend. Eat My Pie accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Eat My Pie behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling is de overeenkomst een feit. Eat My Pie behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

 

Leveringen

Eat My Pie zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Eat My Pie ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

 

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail - bij Eat My Pie te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco's en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Eat My Pie te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

 

Betaling

De klant voldoet bij Eat My Pie aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels vooruitbetaling middels Ideal . In het geval dat Eat My Pie een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van 8 kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Eat My Pie.

 

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Eat My Pie de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de houdbaarheidstermijn, die door Eat My Pie wordt gegarandeerd. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats.

 

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Eat My Pie over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

 

Klantgegevens

Indien de klant aan Eat My Pie opgave doet van een adres is Eat My Pie gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Eat My Pie is gerechtigd om het e-mailadres van de klant te gebruiken om periodieke nieuwsbrieven en andere geautomatiseerde en/of persoonlijke e-mails te versturen. De klant kan dit lidmaatschap te allen tijde opzeggen door in één van de e-mails zich uit te schrijven. De klantgegevens worden niet gedeeld met derden.